Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky používání

Ve společnosti Bauli S.p.A. bereme vaše soukromí velmi vážně. Naším primárním cílem při shromažďování vašich informací při používání našich služeb, je poskytnout vám zážitek přizpůsobený vašim preferencím. Pokud není v těchto Zásadách ochrany osobních údajů stanovené jinak, neposkytujeme žádné osobní údaje, které se vás týkají, žádné třetí straně bez vašeho souhlasu. Jelikož chce společnost Bauli S.p.A. ukázat svůj závazek k vašemu soukromí, souhlasila se zveřejněním svých informačních postupů.

 

Přečtěte si pozorně následující informace, abyste pochopili naše názory a postupy týkající se osobních údajů uživatelů a způsobu jejich zpracování. Návštěvou webové stránky uživatelé akceptují a souhlasí s postupy popsanými v těchto zásadách.

 

Majitel a správce údajů

 

Bauli S.p.A. Via Verdi 31 – 37060 Castel D’Azzano (VR), Itálie

 

Zpracování osobních údajů

 

Správce údajů zpracovává údaje uživatelů přiměřeným způsobem a přijímá vhodné bezpečnostní opatření, aby zabránil neoprávněnému přístupu, zveřejnění, změně nebo neoprávněnému zničení těchto údajů. Zpracování údajů se vykonává pomocí počítačů a / nebo nástrojů s podporou IT podle organizačních postupů a režimů, které se přísně vztahují na uvedené účely. V některých případech mohou být údaje kromě kontrolora údajů přístupné i určitým typům zodpovědných osob, které jsou zapojené do provozování webové stránky (administrativa, správa systému, marketing, právnické osoby) nebo externím stranám podle potřeby, jako zpracovatelům údajů (třetí strany jako např. poskytovatelé technických sužeb, emailoví operátoři, poskytovatelé hostingu, IT společnosti, komunikační agentury). Aktualizovaný seznam těchto stran může být kdykoliv vyžádaný od provozovatele údajů.

 

Osobní údaje uživatele mohou být použité na právní účely správců údajů, pro soudní případy nebo ve fázích vedoucích k možnému právnímu konání v důsledku nesprávného použití této webové stránky nebo souvisejících služeb. Uživatel vyhlašuje, že si je vědomý toho, že od kontrolora údajů se může vyžadovat, aby na žádost orgánů veřejné moci zveřejnil jeho osobní údaje.

 

Jaké informace shromažďuje a sleduje Bauli S.p.A.

 

Mezi typy osobních údajů, které tato webová stránka shromažďuje sama nebo prostřednictvím třetích stran patří: soubory cookie, údaje o užívání, jméno, příjmení, adresa, město, telefonní číslo, země a e-mailová adresa. Úplné podrobnosti o každém typu sbíraných osobních údajů jsou uvedené v oddílech těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo v konkrétních vysvětlujících textech zobrazených před sběrem údajů. Osobní údaje může uživatel volně poskytnout nebo, v případě údajů o užívání, automaticky sbírat při používání této webové stránky.

 

Všechny údaje požadované touto webovou stránkou jsou povinné a neposkytnutí těchto údajů může společnosti Bauli S.p.A. znemožnit poskytování jejích služeb. V případech, kdy naše webová stránka konkrétně uvádí, že některé údaje nejsou povinné, mohou uživatelé tyto údaje nezveřejňovat bez jakýchkoliv následků na dostupnost nebo fungování služby.

 

Uživatelé, kteří si nejsou jistí, které osobní údaje jsou povinné, se mohou obrátit na vlastníka. Jakékoliv použití cookies – nebo jiných sledovacích nástrojů – touto webovou stránkou nebo vlastníky služeb třetích stran používaných touto webovou stránkou, slouží na účel poskytnutí služeb požadované poskytovatelem. Kromě výše zmíněného slouží i na jakékoli jiné účely popsané v tomto dokumentu a v Zásadách používání souborů cookies.

 

Uživatelé jsou zodpovědní za jakékoliv osobní údaje třetích stran získané, zveřejněné nebo sdílené prostřednictvím této webové stránky a potvrzují, že mají souhlas třetí strany s poskytnutím údajů vlastníkovi.

 

Nezapomínejte, že pokud přímo zveřejníte informace umožňující identifikaci osob nebo osobní údaje prostřednictvím veřejných diskuzních fór Bauli S.p.A., mohou tyto informace shromažďovat a používat i ostatní.

 

Bauli S.p.A. vám doporučuje, abyste si přečetli vyhlášení o ochraně soukromí webových stránek, na které se rozhodnete odkazovat z naší webové stránky, abyste pochopili, jak tyto webové stránky shromažďují, používají a sdílejí vaše informace.

 

Jak Bauli S.p.A. používá shromážděné informace

 

Bauli S.p.A. může použít vaše osobní informace na: správu této webové stránky, přizpůsobení webové stránky pro vás, umožnění přístupu k webovým službám a jejich využití, zasílání prohlášení, informací o produktech a službách a pro marketingovou komunikaci.

 

Vyplněním kontaktního formuláře svými údaji dáváte společnosti Bauli S.p.A. oprávnění používat tyto údaje při odpovídaní na vaše informativní žádosti, citace nebo jakékoliv jiné žádosti uvedené v záhlaví formuláře. Shromážděné osobní údaje: adresa, město, země, e-mailová adresa, jméno, příjmení a telefonní číslo.

 

Bauli S.p.A. používá Google Analytics na sledování a analýzu webového přenosu a zároveň ho může použít na sledování chování uživatelů.

 

Platformy třetích stran a správa souborů cookie

 

Bauli S.p.A. používá platformy třetích stran, které zpracovávají osobní údaje.

 

Aby byl zabezpečen podrobný seznam těchto platforem, které za tímto účelem sbírají a zpracovávají údaje, společnost Bauli S.p.A. zavedla nástroj na správu souhlasu vydaný společností lubenda s.r.l. (www.lubenda.com), s cílem poskytnout všem návštěvníkům transparentnost a přehlednost.

 

Kliknutím na následující odkaz zobrazíte podrobný seznam těchto platforem, které zpracovávají osobní údaje pro různé účely zpracování:

 

LINK

 

Cílem a zodpovědností společnosti Bauli je zabezpečit, aby všechny soubory cookie byly nainstalované do vašeho osobního počítače nebo zařízení jen s vaším souhlasem, který může být v každém okamžiku změněn nebo zrušen výše uvedeným odkazem.

 

Pokud chcete získat více informací o souborech cookie a jejich správě, podívejte se na naši stránku Cookie Policy.

 

Google Analytics s anonymizovanou IP (Google Inc.)

 

Google Analytics je služba na analýzu webu, kterou poskytuje společnost Google Inc. (dale jen ”Google”). Společnost Google používá shromážděné údaje na sledování a zkoumání užívání této webové stránky, na přípravu zpráv o svých činnostech a jejich sdílení s ostatními službami Google. Společnost Google může shromažďované údaje použít na uspořádání a přizpůsobení reklamy ve své vlastní síti. Tato integrace služby Google Analytics anonymizuje vaši IP adresu. Funguje tak, že zkracuje IP adresy uživatelů v členských státech Evropské unie nebo v jiných státech, které jsou smluvními stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Úplná IP adresa se zasílá na server Google a zkracuje se v USA jen ve výjimečných případech.

 

Shromážděné osobní údaje: Soubory cookies a údaje o používání.

 

Místo zpracování: USA – Zásady ochrany osobních údajů – opt out

 

Místo

 

Údaje se zpracovávají v prostorech provozovatele údajů a na jakýchkoliv jiných místech, kde se nacházejí strany zapojené do zpracování. Další informace získáte od správců údajů.

 

Retenční čas

 

Data se uchovávají po dobu nevyhnutelnou na poskytnutí služby požadované uživatelem nebo v souladu s účely uvedenými v tomto dokumentu. Uživatel může vždy požádat Správce údajů o pozastavení nebo odstranění údajů.

 

Vaše přijetí těchto podmínek

 

Používáním této webové stránky vyjadřujete svůj souhlas se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti Bauli S.p.A. Tuhle politiku pravidelně přehodnocuje společnosti Bauli S.p.A. a může se změnit.

 

Odkazy na webové stránky třetích stran

 

Nejsme zodpovědní za postupy, které používají webové stránky propojené na naši webovou stránky nebo z ní, ani za informace nebo obsah, který obsahují. Odkazy na jiné webové stránky se často poskytují jen jako odkazy na informace o tématech, které mohou být užitečné pro uživatele naší webové stránky. Nezapomeňte, že pokud použijete odkaz z našeho webu na jiný web, naše Zásady ochrany osobních údajů už nejsou platnými. Na vaše prohlížení a interakci na jakékoliv jiné webové stránce včetně webových stránek, které mají odkaz na naši stránku, se vztahují vlastní pravidla a zásady. Předtím než bude pokračovat, přečtěte si pravidla a zásady uvedené u nich. Prohlížení těchto webových stránek třetích stran je na vaše vlastní riziko. Propojení na jakékoli webové stránky třetích stran nebo jakýkoliv produkt, proces, publikace, služba nebo nabídka jakékoliv třetí strany nepodléhá schválení nebo doporučení tohoto produktu nebo služby společnosti Bauli S.p.A.

 

Použití a sdílení informací

 

Vaše osobní údaje nebudeme v žádném případě prodávat bez vašeho souhlasu, pokud to není uvedené v tomto oznámení o ochraně osobních údajů. Informace, které dostáváme o vás nebo od vás, můžeme použít nebo sdílet s našimi přidruženými společnostmi, prodejci, agenty a jinými třetími stranami.

 

Nesdílíme, neprodáváme, neobchodujeme ani nepronajímáme vaše osobní údaje třetím stranám z neznámých důvodů. Zachováváme úplnou anonymitu ve všech analýzách, nepoužívá se v nich žádná z osobních citlivých informaci, kromě specifických okolností (např. pokud nás požádá soud). Zabezpečujeme vaše e-mailové adresy. E-mailové adresy, které jste nám poskytli neprodáváme a používáme je jen na základě pokynů a v souladu s tímto oznámením.

 

Náš závazek v oblasti bezpečnosti údajů

 

Dáváme na vědomí, že vaše soukromí je pro nás důležité, a proto se snažíme, aby vaše osobní informace zůstali důvěrné. Přijmeme všechny přiměřené technické a organizační opatření, abychom zabránili ztrátě, zneužití nebo změně vašich osobních údajů. Náš poskytovatel serveru zajistil úplnou bezpečnost, takže neexistují žádné možnosti narušení údajů. Zatímco zabezpečujeme našim maximálním úsilím ochranu údajů, neumíme garantovat ani zaručit, že vaše osobní informace budou chráněné před neoprávněným přístupem, ztrátou, zneužitím nebo pozměněním a nepřebíráme žádnou zodpovědnost za bezpečnost osobních údajů předložených nám, pro použití třetích stran či zneužitím osobních údajů.

 

Změny v oznámení o ochraně osobních údajů

 

Vyhrazujeme si právo změnit toto oznámení. Pokud se rozhodneme změnit naše Zásady ochrany osobních údajů, tyto změny se zveřejní na www.bauli-cz.com tak, abyste si byli vždy vědomi nejnovějších změn a doplnění Zásady ochrany osobních údajů.

 

Informace o tomto upozornění o ochraně osobních údajů

 

Pokud se rozhodnete navštívit naši webovou stránku, tato návštěva a všechny spory týkající se ochrany osobních údajů podléhají tomuto upozornění o ochraně osobních údajů a Smluvním podmínkám. Podmínky tohoto upozornění o ochraně osobních údajů neupravují osobní informace poskytované jinými prostředky než prostřednictvím stránek www.bauli-cz.com.

 

Pokud máte jakékoliv otázky týkající se našich zásad ochrany osobních údajů nebo zpracování osobních údajů na stránce www.bauli-cz.com, napište na adresu:

 

Vaše práva

 

Jako zainteresované strany mají uživatelé práva uvedené v článku 7 italského zákoníků o ochraně soukromí: konkrétně mají právo získat od provozovatele údajů potvrzení o existenci nebo neexistenci osobních údajů, které se jich týkají a jejich komunikace v srozumitelné formě; mohou též požádat o informace o původu osobních údajů; účely a metody zpracování; mohou také získat aktualizace, opravu nebo integraci osobních údajů. Mohou kdykoliv požádat o ukončení zpracování, vymazání, transformaci do anonymní formy nebo o blokování osobních údajů. Z legitimních důvodů mohou úplně nebo částečně namítat proti zpracování osobních údajů.

 

Uživatelé mají taktéž práva podle článků 16 – 21 evropského nařízení 2016/679 (právo na opravu, právo na námitky, právo na omezení zpracování, právo na přesnost údajů, právo na námitky).

 

Uživatelé se také mohou v případě potřeby obrátit na garantující orgán nebo se s ním zkontaktovat, aby získali informace o výkonu svých osobních práv vyplývajících z evropského nařízení 2016/679.

 

Uživatel může kdykoliv uplatnit výše uvedená práva zasláním zprávy správci údajů o dotknutých osobních údajích prostřednictvím sekce „Kontaktujte nás“ na webové stránce.

 

Vyloučení zodpovědnosti

 

Používání tohoto webu je na vaše výhradní riziko. Webová stránka je poskytovaná „tak, jak je“. Společnost Bauli S.p.A. se výslovně zříká jakékoliv záruky, jak už slovní nebo úplné, ve vztahu k jakékoliv záležitosti týkající se této webové stránky, včetně ale nejen implikované záruky prodejnosti, vhodnosti na jakýkoliv konkrétní účel nebo ne-porušení. Pokud si stáhnete jakýkoliv materiál z této webové stránky, děláte tak na základě vlastního uvážení a rizika. Budete zodpovědní za jakékoliv poškození vašeho počítačového systému nebo za ztrátu dat, která je výsledkem stažení jakéhokoliv takového materiálu.

 

Bez toho, aby byli dotknuté výše uvedené prohlášení, společnost Bauli S.p.A. nezaručuje, že:

 

Nic na této webové stránce nepředstavuje nebo nemá představovat radu jakéhokoliv druhu ohledně výživových nebo zdravotních výhod výrobků prodávaných společností Bauli S.p.A. Pokud potřebujete radu týkající se jakýchkoliv zdravotních, výživových nebo lékařských aspektů výrobků značky Bauli, měli byste se obrátit na vhodného odborníka, kvalifikovaného na poskytování poradenství.

 

Omezení zodpovědnosti

 

V žádném případě a na základě žádné právní nebo spravedlivé teorie, pokud už jde o delikty, smlouvy, přísnou zodpovědnost nebo něco jiného, není společnost Bauli S.p.A. zodpovědná za žádné přímé, nepřímé, osobní, náhodné nebo následné škody, které vzniknou v důsledku jakéhokoliv použití zde uvedených informací, včetně, ale nejen škody na ušlém zisku, ztráty dobrého jména, ztráty údajů, zastavení práce, přesnosti výsledků, selhání nebo poruchy počítače.

 

Odškodnění

 

Souhlasíte s tím, že budete obhajovat, odškodňovat a chránit společnost Bauli S.p.A. za škody, které vzniknou v souvislosti s vaším používáním této webové stránky, a proti jakýmkoliv nárokům, škodám, nákladům a výdajům včetně poplatků za právní zastoupení.

 

Oznámení o autorských právech

 

Pokud není uvedené jinak, grafické obrázky, tlačítka a text obsažené na této webové stránce jsou výhradním vlastnictvím společnosti Bauli S.p.A. a jejich dceřiných společností. S výjimkou použití na osobní účely se tyto předměty nesmí kopírovat, distribuovat, zobrazovat, reprodukovat nebo přenášet v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky, či už elektronickými, mechanickými, kopírovacími, záznamovými nebo jinými způsoby bez předešlého písemného souhlasu společnosti Bauli S.p.A.

 

Ochranné známky

 

Tato webová stránka obsahuje loga, identitu značky a ochranné známky a péči o ochranné známky (dále jen „ochranné známky“), které jsou vlastnictvím společnosti Bauli S.p.A. a jejich dceřiných společností nebo jsou na ni licencované. Nic obsažené na této stránce by se nemělo interpretovat tak, že by implicitně, uplatněním právních překážek nebo jinak poskytovalo jakoukoliv licenci nebo právo používat jakoukoliv ochrannou známku zobrazenou na této webové stránce bez písemného souhlasu společnosti Bauli S.p.A. nebo jakékoliv třetí strany, které může vlastnit ochrannou známku zobrazenou na webové stránce.